Chi tiết vịnh phao nổi – Bức tường chướng ngại vật bơm hơi