Sàn đấu bơm hơi trên nước – Chi tiết vịnh phao nổi